ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ